Hoppa till innehåll

Stadgar

Förnyade stadgar är under bearbetning

§1  Föreningens namn

Föreningens namn är JONSTORPS BYALAG och har sitt säte i Jonstorp, Höganäs kommun.

§2  Föreningens målsättning

Jonstorps Byalag  är en religiös och partipolitisk obunden ideell förening med uppgift att väcka och bevaka frågor av betydelse för bygdens utveckling till exempel genom arbetsgrupper för bostäder, näringsliv, service, miljö, ungdomsverksamhet och turism.

Föreningen vill bland annat
– stimulera till aktivt engagemang och nyskapande kring framtidsfrågor för bygden
– tillvarataga och vårda bygdens kulturella värden
– under demokratiska arbetsformer bidraga till medinflytande och ansvarstagande
– genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen
– samarbeta med övriga byaföreningar och organisationer

§3  Medlemskap

Varje person som instämmer i föreningens målsättning kan bli medlem. Varje medlemskap äger en röst.

§4  Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§5  Styrelse

Styrelsen planerar och leder föreningens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi. Styrelsen är beslutsmässig då – efter kallelse till samtliga ledamöter – minst hälften av ordinarie ledamöter eller deras suppleanter är närvarande. Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning. Vid personval öppen röstning såvida inte någon ledamot annat begär.

§6  Firmateckning

Styrelsen utser vem eller vilka som skall teckna föreningens firma.

§7  Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. Styrelseledamöterna är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens medel. Styrelsen avger verksamhetsberättelse över det gångna verksamhetsåret till årsmötet. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna de handlingar som revisorerna önskar ta del av. När det gäller revision av verksamheten för det senaste verksamhetsåret skall handlingarna vara revisorerna till handa senast januari månads utgång.

§8  Föreningsmöte 

Allmänna föreningsmöten hålles då styrelsen finner det lämpligt. Kallelse till dessa möten skall ske minst en vecka i förväg. De frågor som föranleder mötet skall anges i kallelsen.

§9  Årsmöte

Föreningens beslutande organ är årsmötet, föreningsmötet och styrelsen. Årsmötet utser en styrelse bestående av 5-9 ordinarie ledamöter samt 3-5 suppleanter. Mandattiden för ordförande och suppleanterna är ett år och för övriga ledamöter två år med växelvis val av halva antalet vart år. Ordföranden utses av årsmötet. Övriga poster samt om det anses påkallat ett arbetsutskott fördelas inom styrelsen. Årsmötet utser 2 revisorer jämte 1 revisorsuppleant att granska föreningens redovisning och verksamhet. Mandattid ett år. Årsmötet utser en valberedning om 3 ledamöter varav en sammankallande. Mandattid ett år. Förslag/motion från medlem till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast två veckor före mötet.

§10  Tidpunkt för årsmöte

Årsmötet skall äga rum före mars månads utgång. Kallelse skall skickas ut minst tre veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga minst en vecka före mötet på Jonstorps bibliotek samt hos styrelsen.

§11  Ärende vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – som tillsammans med årsmötesordföranden skall justera protokollet
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Val
  a/  ordförande
  b/  ledamöter
  c/  suppleanter
  d/  revisorer och revisorsuppleant
  e/  valberedning
 11. Inkomna förslag/motioner
 12. Övriga frågor
 13. Årsmötet avslutas

§12  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

§13  Stadgandeändring

Föreningens stadgar kan inte ändras med mindre än att beslut härom fattas på två på varandra följande årsmöten varav det första skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid det senare av mötena måste beslut fattas med minst två tredjedelars majoritet. Förslag om stadgeändring skall anges i kallelsen.

§14  Förfarande vid föreningens upplösande

Föreningen kan inte läggas ned med mindre än att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten varav det första skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid det senare  av mötena måste beslut fattas med minst två tredjedelars majoritet. Förslag om nedläggning skall anges i kallelsen.

Upplöses föreningen övergår dess eventuella tillgångar till Assarina & Lars Jönssons fond. I beslut om upplösande av föreningen skall anges hur dess tillgångar skall användas. Beslut om upplösande skall meddelas samtliga medlemmar.

Omarbetade stadgar för Jonstorps Byalag godkända på årsmöte 2015-03-18 och antagna på extra årsmöte 2015-04-15.

Toppbild: Längs Skåneleden i Naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning